Terapia

Rodzaj  i miejsce terapii

Kryteria doboru uczestników Procedura zgłoszenia
Oleśnica, Syców 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (indywidualna i grupowa)

 • Wady wymowy (nieprawidłowa wymowa)
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Niepłynność mowy
 • Afazje (trudności z mówieniem /rozumieniem mowy wynikające z uszkodzeń neurologicznych)
 Logopeda – dzieci od 2 r.ż. do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej.
Neurologopedatylko dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Diagnoza logopedyczna w PPP w Oleśnicy/ Sycowie.
 • Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia).
Oleśnica (dla dzieci z terenu działania obu poradni) TERAPIA BIOFEEDBACK indywidualna) Trening pracy mózgu za pomocą urządzenia EEG biofeedback (komputer z czujnikami pracy mózgu) .
 • Problemy w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się,
 • Zaburzenia mowy
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej
 • Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego.

 

Granice wiekowe: od 5 r.ż. do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

  • Diagnoza w poradni  oraz konsultacja u specjalisty EEG  biofeedback w PPP w Oleśnicy.
  • Konsultacja neurologiczna (zaświadczenie o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback).
  • Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia)
Oleśnica, Syców PSYCHOTERAPIA indywidualna dla dzieci i młodzieżyStosuje się  terapię behawioralną, poznawczo-behawioralną, ericksonowską oraz TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniu)
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia lękowe
 • Trudności adaptacyjne
 • Sytuacje kryzysowe.

Granice wieku : od 5 r.ż.  do  ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

1.Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni w Oleśnicy lub Sycowie  z zaleceniem do terapii zawartym w opinii.2.Konsultacja u specjalisty prowadzącego terapię3.Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia).
SycówSOCJOTERAPIAPsychologiczna terapia grupowa dla dzieci i młodzieży  z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym (w grupie rówieśniczej)  Dzieci nieśmiałe, dzieci z tendencją do zachowań  agresywnych.Kategorie wiekowe:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-V
 • gimnazjum
1. Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni w Oleśnicy lub Sycowie z zaleceniem do terapii zawartym w opinii.2. Konsultacja u specjalisty prowadzącego terapię3.Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia)
Oleśnica, SycówTERAPIA RODZINNA (systemowa) Uczestniczy dziecko oraz wskazani przez terapeutę członkowie rodziny.
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia lękowe
 • Trudności adaptacyjne
 • Sytuacje kryzysowe (np. rozwód)

 

1. Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni w Oleśnicy lub Sycowie.2. Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego terapię)
Oleśnica, Syców TERAPIA PEDAGOGICZNA: (indywidualna lub grupowa)1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy 0-III)2.Terapia pedagogiczna (klasy IV-VI)3. Trening ortograficzny z elementami technik zapamiętywania i uczenia się (gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna). 1.Dzieci od lat 5 do 9 (klasa zerowa –klasa III) ze stwierdzonymi w toku badań przeprowadzonych w poradni, opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym.2.Uczniowie od klasy IV do VI z trudnościami w nauce czytania i pisania.3.Uczniowie z gimnazjum mający trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. 1. Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni w Oleśnicy lub Sycowie  wraz z zaleceniem do terapii zawartym w opinii lub orzeczeniu.2. Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia)
Oleśnica (dla dzieci z terenu działania obu poradni)TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (indywidualna) Indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe stymulujące funkcjonowanie  centralnego układu nerwowego.
 • Opóźnienia w rozwoju psychoruchowym
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • Nadaktywność psychoruchowa (ADHD,ADD)
 • głęboka dysleksja i dysgrafia,
 • Dziecięce porażenie mózgowe,

 

Granice wiekowe od 3 do 9 lat

 • Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni w Oleśnicy lub Sycowie
 • Diagnoza  specjalisty SI w poradni w Oleśnicy lub w Sycowie
 • Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia)
Oleśnica,  Syców  TERAPIA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY  dzieci z dysharmoniami i opóźnieniami rozwojowymi (indywidualna lub grupowa)Wspomaganie funkcjonowania psychoruchowego dziecka poprzez indywidualnie dobrane formy zabaw stymulujących pracę poszczególnych  zmysłów, mowę i myślenie. Opóźnienia i dysharmonie  w rozwoju  psychoruchowym.Granice wiekowe:  od lat 3 do rozpoczęcia nauki   w szkole
 • Aktualna diagnoza przeprowadzona w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Oleśnicy lub Sycowie . Zalecenia zawarte w opinii wydanej po badaniach lub w orzeczeniu o kształceniu specjalnym na etapie wychowania przedszkolnego.
 • Złożenie wniosku w sekretariacie poradni (wraz ze skierowaniem od specjalisty prowadzącego zajęcia).
Oleśnica (dla dzieci z terenu działania poradni w Oleśnicy i w Sycowie)WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (terapia indywidualna lub grupowa prowadzona na podstawie indywidualnie opracowanego przez Zespół specjalistów programu). Dzieci niepełnosprawne od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej.Rodzie niepełnosprawności:

 • niepełnosprawność ruchowa
 • opóźniony rozwój psychoruchowy
 • słabosłyszenie
 • słabowidzenie
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

 

 • Otrzymanie  Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanej przez Zespół Orzekający działający w poradni  psychologiczno-pedagogicznej.
 • Złożenie wniosku o objęcie  wczesnym wspomaganiem rozwoju w sekretariacie poradni.