Badania, porady, konsultacje

 1. Organizacja badań  i wydawanie opinii
 2. 1. Aby skorzystać z diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  rodzic (opiekun prawny) składa w sekretariacie poradni „Kartę zgłoszenia na badania”.
 • Kartę można złożyć również za pośrednictwem pedagoga lub psychologa szkolnego, musi być ona jednak wypełniona w całości i podpisana przez rodzica.
 • Kartę można także przesłać pocztą tradycyjną, jednak złożenie jej osobiście ułatwi pracownikom poradni zaplanowanie badań.
 1. 2. O dokładnym terminie badań rodzic informowany jest telefonicznie z około dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacje o orientacyjnym terminie badań można uzyskać w sekretariacie poradni po upływie 2 tygodni od złożenia zgłoszenia.
 2. W przypadku składania zgłoszeń za pośrednictwem szkoły, prosimy o dołączenie niezbędnej dokumentacji koniecznej do opracowania opinii (informacje i aktualne formularze znajdują się na stronie internetowej- zakładka PP- P w Oleśnicy).

W celu usprawnienia organizacji badań proszę o przestrzeganie wymienionych poniżej terminów składania zgłoszeń na badania

 1. Szkoły podstawowe

1) Wcześniejsze przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej (sześciolatki ) – do 30 maja

Uwaga: jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola opinia poradni nie jest wymagana przez szkołę 

2) Odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (siedmiolatki)-  do  30 maja 

Odroczenie obowiązku szkolnego jest możliwe tylko na podstawie opinii poradni.

3)Spełnianie przez dziecko  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (edukacja domowa)- wskazane jest złożenie zgłoszenia do końca czerwca

4) Diagnoza przyczyn trudności szkolnych- zgłoszenia można składać w ciągu całego roku szkolnego.

 • Należy dołączyć „Opinię o uczniu” właściwą dla danego etapu edukacyjnego  (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce: „PPP w Oleśnicy”).

5) Diagnoza pod kątem problemów emocjonalnych lub wychowawczych- zgłoszenia można składać w ciągu całego roku szkolnego.

 • W sprawach wymagających natychmiastowej konsultacji psychologicznej prosi się o osobisty kontakt rodzica z  sekretariatem poradni.

6)  Diagnoza pod  kątem specyficznych trudności w uczeniu się (od klasy IV do VI) –  w ciągu całego roku szkolnego.

 • Należy dołączyć „Kartę obserwacyjną ucznia, pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się.”– zakładka „Do pobrania”
 1. Szkoły ponadpodstawowe :

1) Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)  do  końca klasy II.

 • Uwaga: Dyrektor szkoły zobowiązany jest dołączyć  wniosek o przeprowadzenie badań pod kątem diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej wskazującą na występowanie u ucznia takich właśnie trudności.

Termin badań będzie wyznaczony wyłącznie po dostarczeniu przez szkołę pełnej dokumentacji z wyczerpującym uzasadnieniem celowości przeprowadzenia takich badań.

2) Diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych  odbywają się w ciągu całego roku szkolnego.

 • Należy złożyć typową „Kartę zgłoszenia na badania”

3)  Badania  uczniów szkół podstawowych  w celu wydania opinii o przyjęciu  ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy w OHP – do 30 czerwca

 • Uwaga: wymagane jest  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( aktualne)  oraz „Opinia o uczniu” ze szkoły podstawowej.

4)  Badania w celu wydania opinii o pierwszeństwie  w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej – do 30 kwietnia w klasie ósmej .

Wymagana dokumentacja:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz możliwościach nauki zawodu.
 • Opinia szkoły o uczniu zgłoszonym w celu uzyskania porady  edukacyjno-zawodowej.

5) Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (uczniowie, którzy chcą uczyć się zawodu , a nie ukończyli 16 lat) – do 30 czerwca w klasie ósmej

Wymagana dokumentacja:

 • Opinia szkoły o uczniu zgłoszonym w celu uzyskania porady  edukacyjno-zawodowej.
 1. Konsultacje psychologiczne :

W przypadku poważnych problemów emocjonalnych oraz nasilonych zaburzeń zachowania u dziecka można skorzystać z konsultacji psychologicznej, która nie wymaga złożenia „Karty zgłoszenia na badania”.

W celu umówienia się na konsultację wystarczy zgłosić  się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni.  Konsultacje ustalane są  w trybie pilnym.

III. Porady w sprawie przeprowadzonych badań oraz wydanych opinii

W przypadku pytań, czy uwag dotyczących aktualnie prowadzonych badań  oraz wydawanych opinii,  można się umówić na spotkanie z osobami które przeprowadzały badania i  opracowały opinię  (ich nazwiska są podane na końcu  opinii).

Termin wizyty proszę ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

Wszelkich informacji udziela sekretariat PP- P w Oleśnicy
tel. (71) 314 32 78;

Dyrektor Zespołu PP-P w Oleśnicy przyjmuje rodziców i nauczycieli  oraz pedagogów i psychologów szkolnych w:   piątek : 12.00—13.00.

Prosi się  o telefoniczne zapowiedzenie swojej wizyty u dyrektora Poradni

 w sekretariacie placówki.