Aktualności

   INFORMUJEMY, ŻE  OD DNIA 4 CZERWCA  2019r. W  PORADNI W OLEŚNICY NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEN NA BADANIA INNE, NIŻ WYMIENIONE NIŻEJ :

 1. ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA(WYMAGANE SĄ ZAŁĄCZNIKI W POSTACI OPINII NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DOTYCZACE STANU ZDROWIA I JEGO WPŁYWU NA FUNKCJONOWANIE UCZNIA W SZKOLE)
 2. INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA(UCZNIOWIE UZDOLNIENI Z WNIOSKIEM O WYDANIE OPINII SPORZĄDZONYM PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY ZAOPINIOWANYM PRZEZ RADE PEDAGOGICZNĄ)
 3. ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
 4. PRZYŚPIESZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO(TYLKO DZIECI NIE UCZESZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA)
 5. ZEZWOLENIE NA NAUKĘ ZAWODU UCZNIA PONIZEJ 15 R.Ż
 6. PIERSZEŃSTWO W PRZYĘCIU DO SZKOŁY ŚREDNIEJ UCZNIA Z POWAŻNYMI PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI

Przyjmowanie pozostałych zgłoszeń zostanie wznowione w przyszłym roku szkolnym (informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPPP-OLESNICA.PL

DYREKTOR ZPPP W OLEŚNICY
Małgorzata Nowak

 


 


ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PORADNI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZPPP W OLEŚNICY

ZGŁOSZENIA  NA BADANIA I KONSULTACJE 

Przyjmowanie zgłoszeń na badania oraz konsultacje psychologiczne  oraz odbiór opinii   odbywa się w godzinach pracy sekretariatów obu poradni. 

UWAGA:  Czas oczekiwania na wizytę jest uzależniony od ilości zgłoszeń, na ogół wynosi od 2 do 3 miesięcy.
Informacja  o  dokładnym terminie spotkania jest podawana  telefonicznie  do wnioskodawcy na dwa tygodnie wcześniej

UWAGA: Jeśli dziecko nie zgłosi się w ustalonym terminie  na badanie bez wcześniejszego poinformowania  o tym poradni nowy termin może zostać ustalony jedynie po telefonicznym lub osobistym skontaktowaniu się z sekretariatem.

WYDAWANIE  OPINII  I „INFORMACJI  O WYNIKACH  DIAGNOZY”

Dokumenty te  wydajemy na wniosek  rodzica/opiekuna prawnego złożony po badaniach. Kopię możemy (na prośbę wnioskodawcy) przekazać do szkoły/przedszkola  do której/którego  uczęszcza dziecko.

UWAGA : Po odbiór opinii (oryginał dokumentu) prosimy zgłaszać się dopiero po otrzymaniu  telefonicznej informacji  z sekretariatu.

Uwaga: dokumenty wydajemy tylko wnioskodawcom ( należy okazać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość) 

WYDAWANIE  ORZECZEŃ  O  KSZTAŁCENIU   SPECJALNYM   I   NAUCZANIU INDYWIDUALNYM

W celu usprawnienia wydawania orzeczeń prosimy o składanie wniosków w podanych poniżej terminach, w których dyżurują osoby koordynujące pracę zespołów orzekających w obu poradniach. Udzielają one pomocy w przygotowaniu koniecznej do rozpatrzenia wniosku  dokumentacji.

PPP w Oleśnicy

Poniedziałek od 12.30 do 15.30
Środa od 13.30 do 15.30
w pokoju nr 6 (na przeciwko sekretariatu)
koordynator ds. zespołu orzekającego : mgr Alicja Najmrodzka

PPP w Sycowie

Czwartek 13.00-14.00
koordynator ds. zespołu orzekającego : mgr Ewa Kotwicka
W Sycowie  wymagane jest wcześniejsze umówienie się w sekretariacie 

Więcej informacji o procedurach dotyczących wydawania orzeczeń znajdą Państwo
w zakładkach „Zespoły orzekające” oraz „Prawo oświatowe”.

KONSULTACJE  I  PORADY  PSYCHOLOGICZNE

Skorzystanie z porady, konsultacji lub diagnozy  w sprawie trudności emocjonalnych jest możliwe po złożeniu „Karty zgłoszenia na konsultację psychologiczną”-  znajduje się ona w zakładkach obu poradni

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na „Karcie zgłoszenia na konsultacje psychologiczną” 

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy, oprócz złożenia „Karty zgłoszenia”,  poinformować o tym sekretariat, wówczas wizyta zostanie ustalona w „trybie pilnym”)

TERAPIA

Skorzystanie z oferowanych w obu poradniach form terapii jest możliwe po złożeniu w sekretariacie wypełnionego w całości „Wniosku o objęcie terapią.” 

 Informację  zwrotną o  możliwości realizacji zgłoszenia w bieżącym roku szkolnym 
i terminie konsultacji otrzymacie Państwo  telefoniczne w ciągu 30 dni maksymalnie.

INFORMACJE O OFEROWANYCH  FORMACH TERAPII
W ZPPP  W OLEŚNICY
PODANO W ZAKŁADCE „TERAPIA

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU DZIECKA

 Jest to oferta  różnych form terapii  dla dzieci , u których stwierdzono niepełnosprawność.

Skorzystanie z niej wymaga posiadania „Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, które są wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz złożenia wniosku  o objęcie terapią w ramach  wczesnego wspomaganiem rozwoju w PPP w Oleśnicy.

W celu otrzymania opinii  uprawniającej do objęcia wwrdz. należy przeprowadzić diagnozę rozwoju  psychomotorycznego dziecka oraz przedstawić zaświadczenia lekarskie wskazujące na określony rodzaj niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji udziela koordynator ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Więcej informacji znajduje się  w zakładce „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU”
(OTWÓRZ) 

 
IV FORUM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Metody terapii wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością
(przeczytaj i obejrzyj relację)

 

zaproszenie-26-04-2017


wielkanoc-2017


zaproszenie_04-03-2017


zaproszenie_4_lutego_2017


zaproszenie-seminarium


zyczenia_grudzien_2016_1


ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH
W OLEŚNICY

ZAPRASZA
RODZICÓW DZIECI
W WIEKU OD 0 DO 8 LAT

1 października 2016r.-w sobotę-o godzinie 9.30
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 67/69
(budynek internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Oleśnicy )
NA SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE:
„Mamo, Tato ja mówię- ale jak?”

Podczas seminarium zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące rozwoju mowy dziecka od strony normy rozwojowej oraz nieprawidłowości, które mogą pojawiać się na poszczególnych jego etapach. Omawiana będzie problematyka zaburzeń w kształtowaniu się mowy dziecka z perspektywy specjalistów – Elżbiety Iwan (logopedy) oraz Bogusławy Kwiecińskiej (neurologopedy). Poruszana będzie tematyka pracy terapeutycznej z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, jak również wpływu współczesnych technologii na rozwój językowy dzieci.
Specjaliści będą odpowiadać na wszelkie pytania rodziców.


Seminarium jest bezpłatne, można przyjść z dzieckiem
(zapewniamy opiekę, gry i zabawy).
Konieczne jest telefoniczne zgłoszenie udziału
do 29 września, do godziny 15.00
tel. 71 314 32 78


 

Oleśnica, 19.09.2016r

Szanowni Państwo,

pedagodzy i psycholodzy szkolni

 

Zapraszamy   na  pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Oleśnicy.

 Program spotkania

1. Przedstawienie oferty zajęć z uczniami oraz  spotkań z rodzicami i nauczycielami, a także zasad  ich realizacji.

2. Omówienie obowiązujących w ZPPP w Oleśnicy  procedur dotyczących  wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się na różnych etapach edukacyjnych.

3. Przedstawienie propozycji  tematyki  i harmonogramu spotkań z pedagogami i psychologami szkolnymi w bieżącym roku szkolnym.
Spotkanie  odbędzie się 26.09.2016r. (poniedziałek ) o godzinie 11.30.

Przewidziany czas trwania spotkania 2 godziny.

Miejsce spotkania: II piętro, sala 64

Z poważaniem
Małgorzata Nowak
Dyrektor ZPPP-P w Oleśnicy

 


 

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice uczniów ze szkół w gminie Twardogóra.

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 gabinet w Twardogórze  będzie działał w ograniczonym zakresie. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy będą prowadzić w nim diagnozy, udzielać porad oraz wydawać opinie w  każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30. 

Od 1 września 2016r. badania uczniów ze szkół w Twardogórze, Goszczu  i Garbowanie Wielkim prowadzone będę (poza wyjątkowymi przypadkami) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy.  W poradni w Oleśnicy można również korzystać w porad psychologicznych ( zgłoszenie telefoniczne).

Zgłoszenia dzieci na badania można składać:

 • bezpośrednio w poradni w Oleśnicy,
 • za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza dziecko,
 • w gabinecie w Twardogórze, w trzeci wtorek miesiąca,
 • listownie (na adres poradni w Oleśnicy).

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej :zakładka „PPP Oleśnica-do pobrania”

Zgłoszenie wypełniają rodzice lub pełnoletni uczeń. Proszę o załączenie: „Opinii  szkoły o uczniu”.

Adres PPP w Oleśnicy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 67-69
56-400 Oleśnicy

Jak trafić do poradni :

 • Dojazd od ulicy Brzozowej, należy skręcić w ulicę Zieloną. Przed szlabanem proszę nacisnąć przycisk „Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna”
 • Osoby poruszające się pieszo mogą przejść przez hol Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (wejście od ulicy Wojska Polskiego )

Wszelkich informacji udziela sekretariat PP-P w Oleśnicy
czynny codziennie od 8.00 do 15.30.
tel. 71 314 32 78

Z poważaniem
Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Małgorzata Nowak


Drzwi Otwarte Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie
w dniu 18.06.2016r.( sobota), w godz.9.00-12.30.

 

Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych  na:

1.Porady  indywidualne na temat:

 • Problemy emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym–  prowadzi  psycholog- mgr Danuty Baszak.
 • Integracja sensoryczna ( propozycje ćwiczeń rozwijających aktywność ruchową dziecka  z zakresu dużej i małej motoryki) 
  -prowadzi  mgr Sabina Kurzeja-pedagog-terapeuta SI.

2.Badanie słuchu  za pomocą  Platformy do  Badań Słuchu – prowadzi mgr Sabina Kurzeja- pedagog- terapeuta SI

 

3. Warsztaty dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną w poradni.

„Sposoby wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy w trakcie codziennych zajęć domowych”-prowadzi  dr Lidia Sikora-logopeda.

Zgłoszenia przyjmowane są telefoniczne (celem umówienia godziny spotkania),
pod numerem 62 785 2708, od poniedziałku do piątku, w godz.8.00-14.30.

 


 

PLAKAT-osp


 

Dzień  otwarty  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

5 marca 2016 r. w godzinach 9:00 – 12:00
zapraszamy rodziców oraz dzieci w wieku od  2 do 6 lat
do  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 67-69,  tel. 71 314 32 78,

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy  oferujemy  bezpłatne  prelekcje multimedialne  oraz  indywidualne porady  i konsultacje specjalistów zajmujących się z diagnozą  i terapią  małych dzieci.

Program Dnia otwartego:

Część I. 9.30-10.15: Prezentacje  multimedialne

 • Wpływ  zabawy na rozwój mowy dziecka-  Elżbieta  Iwan-logopeda
 • Zabawy  stymulujące  rozwój  małego dziecka- Małgorzata Perwenis-pedagog
 • Czym się bawić?  Zabawki, które pomagają w zrównoważonym rozwoju dziecka- Agnieszka Zachodni- psycholog.

Część II. 10.30-12.00: Zabawy dla dzieci i konsultacje indywidualne

 • Zabawy dla dzieci- prowadzą  Małgorzata Perwenis i  Agnieszka Zachodni
 • Konsultacje  indywidualne dla rodziców z dziećmi prowadzą :

-logopeda :  Elżbieta Iwan
-neurologopeda : Bogusława  Kwiecińska
-fizjoterapeuta : Ewa Goś

Drodzy Rodzice!

Mowa, emocje i ruch są elementami prawidłowego, harmonijnego rozwoju.  Dziecku należy pomóc w nauce mowy, w rozumieniu emocji, w integracji zmysłów i ruchu, ponieważ opóźnienia lub zaburzenia w którejkolwiek  z  tych sfer  we wczesnym okresie rozwojowym pociągają za sobą   wiele trudności w późniejszym wieku: w komunikowaniu się, w kontaktach z rówieśnikami, w nauce szkolnej, w radzeniu sobie ze stresem. Pierwszymi  i najważniejszymi nauczycielami dla dziecka są rodzice, dlatego serdecznie zapraszamy rodziców  wraz z  dziećmi na spotkanie ze specjalistami w naszej poradni. Informacje można uzyskać w sekretariacie poradni w Oleśnicy.

Małgorzata Nowak
Dyrektor
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Oleśnicy


 

„My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką zrywać dmuchawce. I z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. Niepełnosprawni i chcą i mogą: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz ? – gorące! Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!” (autor nieznany).

dz_o_n_01

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest upowszechnianie informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniającym im funkcjonowanie w społeczeństwie oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.

dz_o_n_02
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może się odbywać w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz szkolnych ośrodkach wychowawczych. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki spełniają poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczniem niepełnosprawnym jest uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z uwagi na jeden z rodzajów niepełnosprawności określony w przepisach prawa, oświatowego.
Kategorie niepełnosprawności
– Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący
– Uczniowie niewidomi, słabowidzący,
– Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zawiera:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113)

Diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego dokonują specjaliści w poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy wskazując w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecane formy kształcenia, wspierają rodziców w wyborze szkoły najbardziej odpowiedniej dla ich dziecka. Decyzję o wyborze formy i miejsca kształcenia podejmują ostatecznie rodzice (opiekunowie prawni), którzy zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo do decydowania o swoim dziecku, o ile prawo to nie zostanie im ograniczone lub nie zostaną go pozbawieni.

Szeroko rozumiana idea włączania uczniów niepełnosprawnych do kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych zawiera się w następujących przepisach prawa oświatowego:

– Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach

Więcej na temat prawnych uwarunkowań kształcenia specjalnego można przeczytać w zakładce „Prawo oświatowe”.
Opracowanie:
Bogusława Kwiecińska- neurologopeda w PPP w Oleśnicy
Małgorzata Nowak-dyrektor ZPPP w Oleśnicy


20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” Janusz Korczak

dzien-p-dz

Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Mimo iż dzieci swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Dziecko ma prawo do:
-wychowywania się w rodzinie,
-adopcji,
-oświaty i nauki,
-kultury, wypoczynku i rozrywki,
-ochrony zdrowia i opieki medycznej,
-wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
-dostępu do informacji,
-ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
-prywatności,
-równości.
-ochrony zdrowia,
-odpowiedniego standardu życia,
-wypoczynku, – czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

 

Strona internetowa Rzecznika Praw dziecka

http://brpd.gov.pl

DZIECIĘCY  TELEFON   ZAUFANIA  RZECZNIKA  PRAW DZIECKA

800 12 12 12


22 października 2015 roku  

obchodzimy Światowy Dzień Osób Jąkających  

Światowy Dzień Jąkających ustanowiony został w 1998 roku podczas Światowego Kongresu Osób Jąkających się.  Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi  na przypadłość, z którą boryka się ponad 60 milionów osób na świecie. Wiele z nich spotyka się na co dzień z brakiem akceptacji ze strony otoczenia, co bardzo często przyczynia się do ich wyobcowania, a niekiedy nawet depresji, to z kolei zdecydowanie utrudnia terapię.

Nieznana jest dokładna przyczyna jąkania. Część badań wskazuje wyraźnie na genetyczne podłoże, inne z kolei sugerują, że istotnym czynnikiem wywołującym to zaburzenie mowy mogą być silne przeżycia, zaburzenia emocjonalne  jak również urazy podczas porodu.

Najczęściej problem pojawia się we wczesnym dzieciństwie, zaraz po tym, kiedy dziecko zaczyna mówić. Niekiedy jąkanie może pojawić się również u osób dorosłych  mówimy wtedy o tak zwanym jąkaniu nabytym. Mowa małych dzieci z pewnością nie zawsze jest płynna i trudno jest ustalić, które z nich będzie mówiło płynnie, a które zacznie się jąkać. W rzeczywistości mowa poszczególnych dzieci z obu grup jest bardzo podobna. Dlatego mówi się o wczesnej niepłynności, a nie o wczesnym jąkaniu.

Jawna niepłynność to taka, w której łatwo można dostrzec i usłyszeć takie cechy, jak: powtórzenia, brak kontroli nad oddechem, współruchy. We wczesnych etapach niepłynność jest prawie zawsze całkowicie jawna. Dziecko może się blokować, powtarzać, walczyć i robi to nie mając świadomości, że są to nienaturalne objawy, w związku z tym nie czyni też nic, aby ukryć takie zachowania.

Zdarza się, że dzieci mające duży zasób słów, budujące zdania złożone też są narażone na jąkanie. Powodem tego mogą być problemy z koordynacją mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Dziecko fizycznie nie jest w stanie powiedzieć tego, co chce w dobrym tempie i pojawia się niepłynność.

Jeżeli dziecko powtarza dźwięki powoli i jest przy tym dość odprężone, to nie należy się tym denerwować. Gorzej, jeżeli powtórzenia następują po sobie bardzo szybko, a dziecko jest spięte. Wtedy ono samo traktuje swoją mowę jako duży problem i zaczyna walczyć, aby to zmienić.

Mowa dzieci jest niepłynna najczęściej wtedy, gdy są one zmęczone, chore, podekscytowane lub przygnębione.

Nie jest dobrze, gdy mowa dziecka pogarsza się w szczególnych sytuacjach lub w obecności ważnych osób. Może to oznaczać, iż dziecko staje się coraz bardziej świadome, że coś niedobrego dzieje się z jego mową i z góry zakłada, iż w pewnych miejscach i w obecności niektórych osób będzie miało trudności.

Jest rzeczą oczywistą, że trwająca od dłuższego czasu niepłynność mowy stanowi większy problem. Ważne jest także znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • Z jaka częstotliwością następuje?
 • Czy jej ilość zwiększyła się?
 • Czy są okresy płynności?
 • Czy zmienił się rodzaj niepłynności?
 • Czy zmniejszyło lub zwiększyło się napięcie?

Im wcześniej dziecko jąkające się zostanie poddane odpowiedniej terapii, tym lepsze są rokowania na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zaburzeń mowy. W terapii jąkania oprócz aspektu logopedycznego ( nauka płynnego mówienia) bardzo ważny jest aspekt psychologiczny, dlatego długoterminowy plan działań terapeutycznych powinien uwzględniać również: pracę  nad logofobią, relaksację, naukę radzenia sobie w szkole i grupie rówieśniczej, kształtowanie umiejętności społecznych oraz pracę z rodziną.

Co może zrobić rodzic?

 • Pozwolić dziecku wypowiadać się swobodnie.
 • Być przykładem dobrego mówcy dla dziecka.
 • Zadbać o spokój swojego dziecka i w jego otoczeniu. Zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.
 • Budować pozytywną samoocenę dziecka oraz wiarę w siebie.

Kluczową kwestią w terapii jest  samoakceptacja i wiara we własne możliwości. Dowodem na to są znani i lubiani, którzy w różnym stopniu zmagali się (lub w dalszym ciągu się zmagają) z jąkaniem. Najbardziej rozpoznawalnym jąkającym się Polakiem jest niewątpliwie Jerzy Owsiak.

Opracował Zespół Logopedów
mgr Elżbieta Iwan
dr Lidia Sikora
mgr Małgorzata Szachnowska


 

 20 maja 2015r.

Gotowość szkolna

Kiedy i jak można odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego przez sześciolatka.
W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu wielu rodziców ma wątpliwości, czy ich dziecko poradzi sobie z nauką w klasie I. Część z nich decyduje się na zgłoszenie dziecka na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby specjaliści pomogli im w ocenie przygotowania ich pociechy do podjęcia roli ucznia. Dla rodziców sześciolatków, którzy mają obawy, czy ich dziecko sprosta wymaganiom szkolnym przygotowałyśmy wskazówki, które będą pomocne w ocenie gotowości szkolonej syna lub córki. W przypadku wątpliwości przede wszystkim warto porozmawiać z nauczycielką uczącą dziecko w ramach rocznego przygotowania szkolnego, która obserwowała jego rozwój przez kilka miesięcy.
Co to jest gotowość szkolna?
Jest to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do nauki w szkole i podejmowanie zadań, jakie niesie ze sobą rola ucznia. Innymi słowy, to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego i motywacyjnego, który umożliwi dziecku zgodne współdziałanie w grupie rówieśników, naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie się do nowych obowiązków.
Jak wyglądają badania w poradni?
Kiedy dziecko trafia na badania do poradni zaczynamy zawsze od rozmowy z rodzicem na temat jego rozwoju i stanu zdrowia, zapoznajemy się też z informacjami otrzymanymi od nauczycielki klasy zerowej.

gotowosc_03

Psycholog i pedagog wykonują badania używając profesjonalnych narzędzi (testów) pozwalających ocenić rozwój dziecka w różnych sferach. Sprawdzane jest  przygotowanie do  podjęcia nauki czytania i pisania oraz liczenia, radzenie sobie przez dziecko w sytuacji pojawienia się trudności, zdolność skupienia uwagi i umiejętność współpracy z dorosłym (słuchania i wykonywania poleceń). Logopeda (w razie potrzeby) sprawdza, czy dziecko potrafi poprawnie wymawiać wszystkie głoski, jakie występują w polskim języku.

Oceniając gotowość szkolną w poradni dokonujemy  analizy funkcjonowania dziecka w następujących obszarach:

 • funkcje motoryczne – motoryka duża i motoryka mała oraz lateralizacja (dominacja w zakresie ręki, oka, nogi);
 • funkcje uwagi – uwaga dowolna, koncentracja, selektywność uwagi;
 • funkcje wzrokowo-przestrzenne – analiza i synteza wzrokowa, pamięć wzrokowa, orientacja przestrzenna;
 • funkcje słuchowo-językowe – pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa;
 • rozwój poznawczy – profil rozwoju intelektualnego, rozumowanie pojęciowe i niewerbalne;
 • rozwój językowy – wymowa, zasób słownictwa, komunikacyjna i ekspresyjna funkcja mowy.
 • rozwój emocjonalny – poczucie bezpieczeństwa, reakcja na separację od rodzica, kontrola emocji;
 • rozwój społeczny – przestrzeganie norm i zasad, kompetencje społeczne, adaptacja w nowych sytuacjach.

gotowosc-02

 

Jakich umiejętności oczekujemy od sześciolatka, który rozpoczyna naukę w klasie I ?

Samodzielność w zakresie samoobsługi: dziecko zakłada i zdejmuje odzież, samo je posiłki, potrafi sznurować buty, umie myć zęby, dba o czynności toaletowe.

W zakresie rozwoju fizycznego i ruchowego: swobodnie przeciwstawia się sile ciążenia – potrafi skakać, wspinać się, utrzymywać odpowiednią postawę podczas chodzenia, biegania, stania, siedzenia; stoi na jednej nodze przez kilka sekund, chodzi  wzdłuż linii stopa za stopą; naśladuje ruchy, dowolnie kieruje ruchem ciała.

W zakresie sprawności manualnej: ma wykształcony prawidłowy chwyt pisarski – narzędzie do pisania trzymane jest przez trzy palce: kciuk, palec wskazujący i środkowy; posługuje się dziecięcymi nożyczkami, lepi z plasteliny proste kształty, posługuje się pędzlem.

W zakresie percepcji wzrokowej: rozpoznaje kształty realnych przedmiotów oraz kształty podstawowych figur geometrycznych; dostrzega podobieństwa i różnice w rysunkach; układa obrazki, puzzle i mozaiki.

W zakresie koordynacji ręka –oko: naśladuje wzory graficzne (zygzaki, fale, pętelki), rysuje postać człowieka stosując złożony schemat (wiele części ciała z zaznaczonymi szczegółami), rysuje koło, kwadrat, trójkąt.

W zakresie orientacji przestrzennej: potrafi wskazać swoja prawą i lewą stronę ciała oraz pokazać te kierunki w przestrzeni;  rozumie pojęcia: „Na górze kartki, na dole kartki ,po lewej stronie, po prawej stronie.”

W zakresie mowy: rozumie polecenia i wypowiedzi rozmówcy, odpowiada na pytania, wypowiedzi są ukształtowane zgodnie ze strukturami języka ojczystego, a aparat mowy jest gotowy do artykulacji wszystkich głosek.

W zakresie funkcji słuchowych: słucha krótkich opowiadań i potrafi powtórzyć ich treść; zapamiętuje proste wierszyki i rymowanki; potrafi wyróżnić wyrazy w prostym zdaniu,  podzielić wyraz na sylaby, wyróżnić poszczególne głoski w prostych wyrazach, „złożyć” proste wyrazy z sylab i głosek, rozróżnia wyrazy brzmiące podobnie (np. koza-kosa).

W zakresie myślenia: jest zdolne do wnioskowania przyczynowo – skutkowego (np. rozumie i układa kilkuelementowe historyjki obrazkowe), potrafi klasyfikować obiekty (np. pogrupować produkty spożywcze na owoce, warzywa, pieczywo, nabiał lub posortować klocki według koloru lub kształtu).

W  sferze emocjonalnej : cechuje je pewna równowaga psychiczna, a siła jego reakcji jest adekwatna do siły bodźca; nie zniechęca się zbyt szybko, gdy napotyka na trudności; potrafi poprosić osobę dorosłą o pomoc, gdy sobie z czymś nie radzi.

W  sferze społecznej : rozumie podstawowe zasady społeczne (co wolno, a czego nie wolno robić)  i potrafi zazwyczaj zgodnie z nimi się zachowywać;   słucha poleceń nauczyciela kierowanych do grupy i stara się je dobrze wykonać ; współdziała w grupie z innymi dziećmi: potrafi się z nimi bawić, jest skłonne do udzielenia innemu dziecku pomocy.

gotowosc-01

Kiedy poradnia wydaje opinię  o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego?

Opinię taką wydajemy na podstawie przeprowadzonych w poradni badań oraz informacji otrzymanych z przedszkola/szkoły od nauczycielki, która obserwowała dziecko przez cały rok szkolny. Bierzemy też pod uwagę informacje otrzymane od rodzica. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego na rok mogą otrzymać przede wszystkim te dzieci, u których stwierdzimy opóźnienia w sferze poznawczej (słaba gotowość do nauki czytania, pisania, liczenia). W uzasadnionych przypadkach taką opinię wydajemy również, gdy dziecko jest jeszcze niegotowe pod względem emocjonalnym i/lub społecznym do podjęcia roli ucznia. Odroczenie dotyczyć też może dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, w szczególności tych,  które są w trakcie leczenia lub rehabilitacji po zabiegach medycznych, a także ze znacznymi opóźnieniami w rozwoju fizycznym.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych (które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym) dziecko może być odraczane od spełniania obowiązku szkolnego dwukrotnie.

Odroczenia dokonuje się w szkole, w której obwodzie dziecko mieszka. Rodzice składają   wniosek do dyrektora szkoły, do którego należy dołączyć opinię o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych również orzeczenie o kształceniu specjalnym na etapie wychowania przedszkolnego.

Opinię o odroczeniu wydajemy w poradni na pisemny wniosek rodzica i to on decyduje, czy przedstawi ją dyrektorowi szkoły, czy zatrzyma dla siebie informacje w niej zawarte. W przypadku, gdy mimo braku gotowości szkolnej u dziecka, rodzic nie jest zainteresowany odroczeniem obowiązku szkolnego, na wniosek rodzica wydajemy opinię, która opisuje funkcjonowanie dziecka w różnych sferach, występujące u niego opóźnienia i deficyty rozwojowe oraz zalecamy  dostosowanie wymagań edukacyjnych i proponujemy formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi dziecko powinno zostać objęte w szkole w celu stymulowania jego rozwoju.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy na konsultacje do poradni w Oleśnicy  oraz w Sycowie. W tym celu wystarczy umówić się telefonicznie w sekretariacie.

PPP w Oleśnicy:  71 314 32 78                                      Gabinet w Twardogórze : 71 314 01 93

PPP w Sycowie: 62 785 27 08

Opracowały:
Agnieszka Zachodni- psycholog w  PPP w Oleśnicy
Małgorzata Nowak-dyrektor ZPPP w Oleśnicy


 

6 maja 2015r.

Relacja z „III Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.

          Tegoroczne forum zostało zatytułowane: ”Kompleksowe wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”. Patronat nad imprezą objął starosta Wojciech Kociński. Zaproszenie do udziału przyjął również burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.
Forum zostało zorganizowane przede wszystkim z myślą o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, a jego celem było przedstawienie zagadnień dotyczących różnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu oświaty. W imprezie wzięli też udział dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a także pedagodzy szkolni i nauczyciele.

forum-01

W pierwszej części spotkania dr Katarzyna Liżyńska przedstawiła na podstawie aktów polskiego prawa możliwości kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Prelegentka podkreśliła, jak ważna jest aktywna postawa rodziców w wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza nasz system oświaty. Dyrektor zespołu poradni Małgorzata Nowak zapewniła, że w poradni w Oleśnicy rodzice zawsze mogą skorzystać z pomocy w planowaniu optymalnej dla ich dziecka formy edukacji i zaprosiła do korzystania z porad i konsultacji prowadzonych przez specjalistów.

          Aleksandra Świnoga z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnicy przedstawiła zasady przyznawania renty socjalnej i rodzinnej oraz zadeklarowała gotowość do kolejnych spotkań z zainteresowanymi rodzicami. Alicja Najmrodzka –koordynator do spraw kształcenia specjalnego w poradni w Oleśnicy, a także członek komisji ds. orzekania o niepełnosprawności działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy wyjaśniła, w jaki sposób można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka oraz jakie możliwości i uprawnienia z niego wynikają. Wspomniała też o możliwości korzystania z różnych form wsparcia w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. Ostatnim elementem pierwszej części forum było wystąpienie Bogusławy Kwiecińskiej, która przedstawiła zebranym gościom prawne uwarunkowania organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opowiedziała o działaniach, które prowadzone są w tym zakresie  w poradni w Oleśnicy i Sycowie od ponad dziesięciu lat.

W drugiej części spotkania zostały omówione psychologiczne aspekty funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego. Danuta Baszak-psycholog w poradni w Sycowie, podkreśliła, jak ważne jest psychologiczne wsparcie dla rodziców, którzy zmagają się z niepełnosprawnością dziecka. Lidia Sikora-koordynator zespołu ds. wczesnego wspomagania w poradni w Sycowie- opowiedziała, jak istotna jest rola rodziców w procesie terapii dziecka.

forum-02

Ostatnim elementem programu była prezentacja oferty placówek specjalnych prowadzonych przez powiat oleśnicki. Danuta Aulich-dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze pokazała, jak szkoła wygląda dziś i jakie są jej perspektywy rozwojowe. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy zaprezentowały  Elżbieta Osip (pedagog) i Elżbieta Pawłusiów (psycholog). W przygotowanej przez nie prezentacji można było zobaczyć, jak różnorodna jest oferta edukacyjna, terapeutyczna oraz rekreacyjna  proponowana przez ośrodek. Obie panie podkreśliły, że placówka jest zawsze otwarta dla rodziców dzieci, które są jej uczniami, jak też dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego dla swego niepełnosprawnego dziecka przedszkola, czy szkoły. Na zakończenie dyrektor Mariusz Paris zaprosił wszystkich zainteresowanych do odwiedzin w kierowanym przez siebie ośrodku.