Działalność

Podstawowe informacje o działalności placówki

Status  prawny placówki 

Zespół  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w  Oleśnicy to publiczna placówka oświatowa  prowadzona przez Powiat Oleśnicki.

Nadzór  merytoryczny  nad  jej  działalnością sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Poradni: Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr  XXXIV/204/2014 z  dnia 31 marca 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  w Oleśnicy oraz Statut Zespołu Poradni, będący załącznikiem do  wymienianej wyżej Uchwały.

Przepisy prawa oświatowego:

  • Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.1943 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743)

 Teren działania Zespołu Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy obejmuje swoim terenem działania:  miasto i gminę Oleśnica, miasto i gminę  Twardogóra, miasto i gminę Bierutów, gminę Dobroszyce. Poradnia świadczy usługi dla  dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Udziela również wsparcia w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli pracujących w  52 placówkach oświatowych działających na tym terenie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie obejmuje terenem działania:  miasto i gminę Syców, miasto i gminę  Międzybórz,  gminę Dziadowa Kłoda. Poradnia w Sycowie obejmuje opieką dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Udziela wsparcia w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli  pracujących w 25 szkołach i przedszkolach

KIEROWNICTWO Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Oleśnicy:

Dyrektormgr  Alicja Najmrodzka

Zastępca dyrektora: mgr Ewa Robotycka-Ślak

Kadra pedagogiczna

PPP w Oleśnicy (etaty): psycholodzy: 6,45,  pedagodzy: 5,45, logopedzi: 3,4;  fizjoterapeuta: 0,5

PPP w Sycowie (etaty) : psycholodzy: 2;  pedagodzy: 2,95;  logopedzi: 0,55

Administracja:

PPP w Oleśnicy

Głowna księgowa:  mgr Agnieszka Budój

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych: mgr Anna Bulanda-Glinka

Sekretarka: mgr Katarzyna Śliwka

PPP w Sycowie

Sekretarka:  mgr Katarzyna Bukowska

Cele statutowe działalności  zespołu 

Poradnie wchodzące w skład zespołu realizują  cele określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.) z późn. zmianami.

1) Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

2) Udzielanie rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom pomocy  związanej  z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.

3) Wspomaganie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkoli, szkół i placówek.

STATUT

Wydawanie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

W obu poradniach wchodzących w składa Zespołu Poradni działają Zespoły Orzekające, które rozpatrują wnioski o objęcie uczniów kształceniem specjalnym (dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością) lub nauczaniem indywidualnym (uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), a także wydają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej, u których stwierdzono niepełnosprawność).

Zasady korzystania z  oferty poradni

Z wszelkich oferowanych przez  poradnie form  pomocy dla dzieci i młodzieży oraz  rodziców i nauczycieli  można korzystać  bezpłatnie. Poradnie  działają przez cały rok z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie lipca/sierpnia.

Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów: od 8.00 do 18.00

Formularze zgłoszeń i wniosków znajdują się zakładce poszczególnych poradni.

Należy je składać w sekretariatach poszczególnych poradni lub przesłać (dokładnie wypełnione) pocztą.

Zgłoszenia należy wypełnić dokładnie i czytelnie.