Działalność

Podstawowe informacje o działalności placówki

Status  prawny placówki 

Zespół  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w  Oleśnicy to publiczna placówka oświatowa  prowadzona przez Powiat Oleśnicki.

Nadzór  merytoryczny  nad  jej  działalnością sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Poradni: Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr  XXXIV/204/2014 z  dnia 31 marca 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  w Oleśnicy oraz Statut Zespołu Poradni, będący załącznikiem do  wymienianej wyżej Uchwały.

Przepisy prawa oświatowego:

  • Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz.1943 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo  oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743)

 Teren działania Zespołu Poradni

A) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy (wraz z gabinetem zamiejscowym w Twardogórze) obejmuje swoim terenem działania:  miasto i gminę Oleśnica, miasto i gminę  Twardogóra, miasto i gminę Bierutów, gminę Dobroszyce. Poradnia świadczy usługi dla  około 16.500 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Udziela również wsparcia w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli pracujących w 52 placówkach oświatowych działających na tym terenie

B) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie.

Obejmuje terenem działania:  miasto i gminę Syców, miasto i gminę  Międzybórz,  gminę Dziadowa Kłoda. Poradnia w Sycowie obejmuje opieką około 5.500 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Udziela wsparcia w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli  pracujących w 25 szkołach i przedszkolach

Kierownictwo i kadra  

Dyrektormgr  Małgorzata Nowak

Kadra PPP w Oleśnicy:  7 psychologów; 5 pedagogów, 3 logopedów,1 fizjoterapeuta

Kadra PPP w Sycowie: 3 psychologów: 3 pedagogów, 2 logopedów.

Sekretariat PPP w Oleśnicy: Anna Bulanda-Glinka

Sekretariat PPP w Sycowie: Anna Gigiel

Cele statutowe działalności  zespołu 

Poradnie wchodzące w skład zespołu realizują  cele określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.) z późn. zmianami.

1) Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

2) Udzielanie rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom pomocy  związanej  z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.

3) Wspomaganie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkoli, szkół
i placówek.

Wydawanie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

W obu poradniach wchodzących w składa Zespołu Poradni działają Zespoły Orzekające, które rozpatrują wnioski o objęcie uczniów kształceniem specjalnym (dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością) lub nauczaniem indywidualnym (uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), a także wydają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej, u których stwierdzono niepełnosprawność).

Składanie wniosków do zespołu orzekającego i konsultacje w sprawie wydawania orzeczeń
poniedziałek: 12.30 – 15.30 i  środa : 12.30-15.30  (mgr Alicja Najmrodzka-pokój nr 6)

Konsultacje w sprawie wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Środa 12.00-13.00 i Czwartek 12.00-13.00  ( mgr Małgorzata Perwenis- pokój nr 17) 

Dyżur dyrektora:  środa:13.00-15.00 i piątek: 10.00-12.00 (mgr Małgorzata Nowak)

Na konsultacje z dyrektorem proszę umówić się w sekretariacie

Zasady korzystania z  oferty poradni 

Z wszelkich oferowanych przez  poradnie form  pomocy dla dzieci i młodzieży oraz  rodziców i nauczycieli  można korzystać  bezpłatnie. Poradnie  działają przez cały rok (z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie lipca/soerpnia). Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów:  diagnozy i konsultacje w godzinach 8.00-14.00, terapia, a także porady oraz konsultacje dla rodziców również w godzinach popołudniowych. Formularze zgłoszeń i wniosków znajdują się zakładce poszczególnych poradni. Należy je składać w sekretariatach poszczególnych poradni lub przesłać (dokładnie wypełnione) pocztą.