Badania, porady, konsultacje

I. Organizacja badań  i wydawanie opinii

1. Aby skorzystać z diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  rodzic (opiekun prawny) składa w sekretariacie poradni „Kartę zgłoszenia na badania”. Kartę można złożyć również za pośrednictwem pedagoga lub psychologa szkolnego, musi być ona jednak wypełniona w całości  i podpisana przez rodzica. Kartę można także  przesłać pocztą tradycyjną, jednak złożenie jej osobiście usprawni zaplanowanie badań.

 2. O dokładnym terminie badań rodzic informowany jest telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  Informacje  o orientacyjnym  terminie  badań można  uzyskać w sekretariacie poradni po upływie 2 tygodni od złożenia zgłoszenia.

3. W przypadku składania zgłoszeń za pośrednictwem szkoły prosimy o dołączenie niezbędnej dokumentacji  koniecznej do opracowania opinii  (informacje i aktualne formularze znajdują się na stronie internetowej- zakładka PPP w Oleśnicy).

4. W celu usprawnienia organizacji badań proszę o przestrzeganie wymienionych poniżej terminów składania zgłoszeń na badania

A. Szkoły podstawowe

1) Wcześniejsze przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej (sześciolatki ) –do 30 maja

Uwaga: jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola opinia poradni, zgodnie z zapisami prawa oświatowego,  nie jest konieczna.

2) Odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (siedmiolatki)- do  30 maja 

Uwaga: odroczenie obowiązku szkolnego jest możliwe tylko na podstawie opinii poradni

3)Spełnianie przez dziecko  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (edukacja domowa)- wskazane jest złożenie zgłoszenia do końca czerwca

4) Diagnoza przyczyn trudności szkolnych- zgłoszenia można składać w ciągu całego roku szkolnego. Należy dołączyć „Opinię o uczniu” właściwą dla danego etapu edukacyjnego  (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce: „PPP w Oleśnicy”).

5) Diagnoza pod kątem problemów emocjonalnych lub wychowawczych- zgłoszenia można składać w ciągu całego roku szkolnego. W sprawach wymagających natychmiastowej konsultacji psychologicznej proszę o osobisty kontakt rodzica z  sekretariatem poradni.

6)  Diagnoza pod  kątem specyficznych trudności w uczeniu się (od klasy IV do VI)  w ciągu całego roku szkolnego. Należy dołączyć „Kartę obserwacyjną ucznia, pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się.” Wypełnioną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów- zakładka „Do pobrania”

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

1) Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)  do  końca klasy II.

Uwaga: Dyrektor szkoły zobowiązany jest dołączyć  wniosek o przeprowadzenie badań pod kątem diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej wskazującą na występowanie u ucznia takich właśnie trudności. Termin badań będzie wyznaczony wyłącznie po dostarczeniu przez szkołę pełnej dokumentacji z wyczerpującym uzasadnieniem celowości przeprowadzenia takich badań.

2) Diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Należy złożyć typową „Kartę zgłoszenia na badania”

3)  Badania  uczniów gimnazjum w celu wydania opinii o przyjęciu  ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy w OHP.- do 30 czerwca

Uwaga: wymagane jest  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( aktualne)  oraz „Opinia o uczniu gimnazjum”.

4)  Badania w celu wydania opinii o pierwszeństwie  w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej- do 30 kwietnia w klasie III gimnazjum.

Wymagana dokumentacja:

– Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz możliwościach nauki zawodu.

-Opinia szkoły o uczniu zgłoszonym w celu uzyskania porady  edukacyjno-zawodowej.

5) Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (uczniowie, którzy chcą uczyć się zawodu , a nie ukończyli 16 lat)-do 30 czerwca w klasie III gimnazjum

Wymagana dokumentacja: Opinia szkoły o uczniu zgłoszonym w celu uzyskania porady  edukacyjno-zawodowej.

II. Konsultacje psychologiczne i porady dla rodziców i nauczycieli

1. Rodzice, którzy są zaniepokojeni reakcjami emocjonalnymi lub zachowaniem swojego dziecka mogą skorzystać  z konsultacji psychologicznych. W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem nie jest konieczne składanie „Karty zgłoszenia na badanie”, wystarczy telefoniczne lub osobiste ustalenie terminu wizyty w sekretariacie.

2. W przypadku pytań, czy uwag dotyczących aktualnie wydawanych opinii można się umówić na spotkanie z osobami które ją opracowały-termin wizyty proszę ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

III. Spotkania dla pedagogów szkolnych

Od kilku lat w PPP w Sycowie prowadzimy spotkania dla pedagogów szkolnych Koordynatorem spotkań jest pani Ewa Kotwicka -psycholog. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorek o godzinie 9.00. Ich celem jest przekazywanie bieżących informacji dotyczących współpracy z poradnią,  doskonalenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego, oraz  wymiana doświadczeń między uczestnikami. Po każdym spotkaniu jest możliwość omówienia indywidualnych problemów dotyczących uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub w poradni.

Wszelkich informacji na temat działalności poradni w Sycowie udziela sekretariat :
tel. (62) 785 27 08

Dyrektor Zespołu PP-P w Oleśnicy przyjmuje rodziców i nauczycieli  oraz pedagogów i psychologów szkolnych w PPP w Sycowie w czwartki w godzinach 12.00-14.00  

 Proszę o telefoniczne zapowiedzenie swojej wizyty w sekretariacie poradni.

Z poważaniem:
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
Małgorzata Nowak